Декларація

Додаток   до Закону України
"Про засади запобігання
 і протидії корупції"                                                                                                               від 7 квітня 2011 року
№ 3206-VІ                                                       

ДЕКЛАРАЦІЯ    про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характера за 20 15  рік 

Розділ І. Загальні відомості

1.

Ковальов Валерій Васильович       

(прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина України - декларанта)

2.

Місце проживання:         

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта) 

3.

Посада:

голова  Шелюгівської сільської ради       

4.

Члени сім’ї декларанта:  

Ступінь зв’язку

Прізвище, ініціали, дата народження

Реєстраційний номер облікової картки платника податків/ серія                                                та номер паспорта громадянина України  

Дружина

Ковальова Галина Михайлівна    

--

---

-  

-

-

-  

-

-

-  

-

-

-  

-

-

-  

-

-

-  

-

-

-      

Розділ ІІ. Відомості про доходи 

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні      

Перелік доходів

Сума одержаного (нарахованого) доходу  

декларанта

членів сім’ї 

5.

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:

48632

6176 

6.

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)

47632

-  

7.

дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту

-

-  

-  

-  

-  

-  

(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи) 

8.

авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності

-

- 

9.

дивіденди, проценти

-

- 

10.

матеріальна допомога

-

- 

11.

дарунки, призи, виграші

-

- 

12.

допомога по безробіттю

-

5176 

13.

аліменти

-

- 

14.

спадщина

-

- 

15.

страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу

-

- 

16.

дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна

-

- 

17.

дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності

-

- 

18.

дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав

-

- 

19.

дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна

-

- 

20.

інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)

1000

1000  


 

Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом


 


 

Назва країни

Розмір доходу


 


 

в іноземній валюті

перерахованого у гривні


 

21.

-

-

-


 


 

-

-

-


 


 

-

-

-


 


 

-

-

-


 


 

-

-

-


 


 

-

-

-


 


 

-

-

-


 


 

-

-

-


 


 

-

-

-


 


 


 


 


 

В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта


 


 

Назва країни

Розмір доходу


 


 

в іноземній валюті

перерахованого у гривні


 

22.

-

-

-


 


 

-

-

-


 


 

-

-

-


 


 

-

-

-


 


 

-

-

-


 


 

-

-

-


 


 

-

-

-


 


 

-

-

-


 


 

-

-

-


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Розділ ІІІ. Відомості про нерухоме майно


 

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта,                  та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним


 


 

Перелік об’єктів

Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса)

Загальна площа                     (кв. м)

Сума витрат (грн) на


 

придбання                у власність

оренду чи               на інше право користування

23.

Земельні ділянки


 

42700

-

-


 


 


 

-

-


 


 


 

-

-


 

24.

Житлові будинки


 


 

-

-


 


 

134

--

-


 


 


 

-

-


 

25.

Квартири


 


 

-

-


 

-

-

-

-


 


 


 

-

-


 

26.

Садовий (дачний) будинок

-

-

-

-


 


 


 

-

-


 


 


 

-

-


 

27.

Гаражі

-

-

-

-


 


 


 

-

-


 


 


 

-

-


 

28.

Інше нерухоме майно


 


 

-

-


 

-

-

-

-


 


 


 

-

-


 


 


 

-

-


 


 


 

-

-


 


 


 


 


 


 


 


 

 

Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування                            членів сім’ї декларанта

 

 

Перелік об’єктів

Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса)

Загальна площа (кв. м)

 

29.

Земельні ділянки

 

50500

 

-

-

 

-

-

 

30.

Житлові будинки

-

-

 

-

-

 

-

-

 

31.

Квартири

-

-

 

-

-

 

-

-

 

32.

Садовий (дачний) будинок

-

-

 

-

-

 

-

-

 

33.

Гаражі

-

-

 

-

-

 

-

-

 

34.

Інше нерухоме майно

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Логін: *

Пароль: *